مقاله بررسي رابطه بين ارزش ادراک‌شده برندهاي ورزشي و قصد خريد مجدد مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين ارزش ادراک‌شده برندهاي ورزشي و قصد خريد مجدد مشتريان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 20

هدف: هدف از تحقیق حاضر مقاله بررسي رابطه بين ارزش ادراک‌شده برندهاي ورزشي و قصد خريد مجدد مشتريان می‌باشد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری کلیه افرادی هستند که برای خرید به سه مرکز اصلی خرید کالاهای ورزشی در تبریز مراجعه کردند که 384 نفر به‌صورت غیر تصادفی در دسترس با استفاده از جدول مورگان (حداکثر تعداد آن) و با مراجعه حضوری محقق در آن فروشگاه‌ها برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه فاریابی (2012) پاسخ دادند. این پرسشنامه دارای 22 سؤال در مقیاس لیکرت 5 ارزشی (کاملاً موافقم=1 تا کاملاً مخالفم=5) بود. در این پژوهش روایی صوری آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایای آن، آلفا کرونباخ 84 درصد محاسبه شد. جهت بررسی داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون کلموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمالیتی داده‌ها و برای تحلیل آن‌ها از رگرسیون در سطح معنی‌داری 05/0≤α استفاده‌شده است. یافته‌ها: : نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مقادیر(43/0β= و 001/0P) بین ارزش ادراک‌شده و قصد خرید مجدد همچنین با توجه به مقادیر(46/0β= و 001/0P)بین رضایت قبلی مشتری با قصد خرید مجدد مشتریان رابطه معنی‌داری برقرار است. همچنین تمامی مؤلفه­های تصویر ادراک‌شده، کیفیت ادراک‌شده، مقبولیت قیمت و تجربه­حسی به‌طور معنی‌داری با ارزش ادراک‌شده رابطه داشتند. نتیجه‌گیری: بنابراین در میان عامل­های مورد بررسی رضایت قبلی مشتری بیشترین تأثیر را بر قصد خرید مجدد و مقبولیت قیمت بیشترین تأثیر را بر ارزش ادراک‌شده داشته است.

لینک کمکی