مقاله مطالع? نقش کيفيت تعاملي و ارزش ادراک‌شده در توسع? توجهات رفتاري مشتريان مجموعه‌هاي ورزشي خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالع? نقش کيفيت تعاملي و ارزش ادراک‌شده در توسع? توجهات رفتاري مشتريان مجموعه‌هاي ورزشي خصوصي :
تعداد صفحات : 41

چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه نقش کیفیت تعاملی و ارزش ادراک‌شده در توسع نیات رفتاری مشتریان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. نمونه‌ها شامل 177 تن از مشتریان مجموعه‌های شرکت گاز در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنام محقق‌ساخته‌ای با 72 سوال بود. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به‌دست آمد (01/0p یافته‌ها: در مدل پیشنهادی، کیفیت محیط فیزیکی با ضریب تاثیر 00/0، کیفیت تعاملی با ضریب تاثیر 37/0، نتیج کیفیت با ضریب تاثیر 54/0 به‌عنوان عوامل مستقل شناسایی شدند و از مسیرکیفیت خدمات با ضریب تاثیر 04/1 بر ارزش درک‌شده، با ضریب تاثیر 01/0 بر تصویر و با ضریب تاثیر 43/0 بر رضایت تاثیر می‌گذارند. ارزش با ضریب تاثیر 62/0 بر رضایت و رضایت با ضریب تاثیر 97/0 و تصویر با ضریب تاثیر 07/0 بر توجه رفتاری تاثیر می‌گذارند. کیفیت محیط فیزیکی رابط معنی‌داری با کیفیت خدمات نشان نداد، لیکن همبستگی بالایی را با دو عامل نتیج خدمات 877/0 و کیفیت تعاملی 792/0 دیگر نشان داد. نتیجه‌گیری: مدل پژوهش شاخص‌های نیکویی برازش را به‌دست آورد که لزوم توجه مدیران به کیفیت، ارزش، انتظارات و رضایتمندی مشتریان از مهم‌ترین موارد پیشنهادی آن بود. همچنین لازم است به تصویر و عوامل جمعیت‌شناختی توجه کافی شود. واژه‌های کلیدی: کیفیت تعاملی، ارزش درک‌شده، توجهات رفتاری، خدمات ورزشی.

لینک کمکی