مقاله تحليل عوامل مؤثر بر رضايت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عوامل مؤثر بر رضايت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌هاي ليگ برتر فوتبال ايران :
تعداد صفحات : 17

هدف: توجه به تماشاگران و جلب رضایت آنان فواید بی‌شماری برای باشگاه‌های ورزشی در سراسر جهان در پی دارد. لذا در این پژوهش عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران مورد بررسی قرار گرفت. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامع آماری این تحقیق تمامی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران است که به‌صورت نمونه در دسترس تعداد 1920 تماشاگر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از چارچوب نظری و پرسشنام تحقیق تئودوراکیس و همکاران (2013) استفاده گردید که روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر مدرسان مدیریت ورزشی، روایی سازه آن از روش تحلیل عاملی و پایایی درونی پرسشنامه با استفاده از روش آماری «آلفای کرونباخ» (86/0=α) تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به‌وسیله نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، کیفیت نتیجه (عوامل مربوط به کیفیت عملکرد تیم­ها و عوامل مربوط به کیفیت مسابقه) با ضریب تأثیر کلی 313/0 بیشترین تأثیر را بر رضایت تماشاگران دارد و همچنین رضایت تماشاگران با ضریب تأثیر کلی 462/0 بر حضور تماشاگران اثرگذار است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش افزایش کیفیت مسابقات و عملکرد تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران می‌تواند سبب افزایش شمار تماشاگران در ورزشگاه‌های فوتبال ایران گردد. واژه‌های‌کلیدی: رضایت تماشاگران، حضور تماشاگران، لیگ برتر فوتبال ایران، استادیوم.

لینک کمکی