مقاله بررسي موانع سرمايه‌گذاري خصوصي در ورزش استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع سرمايه‌گذاري خصوصي در ورزش استان آذربايجان شرقي :
تعداد صفحات : 17

چکیده: هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه‌های خصوصی در استان آذربایجان شرقی است. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنام محقق‌ساخته اجرا شده است که روایی آن را متخصصان تایید کردند و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 درصد تایید شد. جامع آماری این پژوهش، موسسان باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی بودند که طبق جدول مورگان 172 نفر آنان به عنوان نمون آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های کلموگروفاسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن در سطح 05/0 = استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی است، رابط منفی و معنی‌داری بین موانع مربوط به امور بانکی (38/0 = r و 041/0=p) و موانع استفاده از ظرفیت‌های بالقوه (26/0 = r و 05/0=p) با میزان سرمایه‌گذاری ورزشی خصوصی در استان آذربایجان‌ شرقی وجود دارد. همچنین غیر از بخش موانع مربوط به امور بیمه‌ای، تفاوت معنی‌داری بین اولویت موانع مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد، ولی موانع بانکی مهم ترین مانع موجود است. نتیجه‌گیری: با کاهش موانع مربوط به امور اقتصادی و بانکی به عنوان مهم‌ترین مانع و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه می‌توان بر میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان ‌شرقی افزود. واژه‌های‌کلیدی: سرمایه گذاری خصوصی، مانع بانکی، مانع اداری، ظرفیت بالقوه، استان آذربایجان شرقی.

لینک کمکی