مقاله مقايسه وضعيت بهداشت و ايمني استخر‌هاي سرپوشيده استان گيلان با استاندارد‌هاي ملي و بين‌المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه وضعيت بهداشت و ايمني استخر‌هاي سرپوشيده استان گيلان با استاندارد‌هاي ملي و بين‌المللي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی استخر­های سرپوشیده استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت استخر­های فعال استان بود. روش­شناسی: پژوهش حاضر توصیفی بوده و از مجموع 29 استخر سرپوشیده استان گیلان 21 استخر فعال موردمطالعه قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده­های پژوهش از چک‌لیست محقق ساخته‌ای شامل 116 گویه استفاده شد. از روش‌های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آزمون تی یک نمونه­ای برای آزمون فرضیه­های تحقیق در سطح معناداری 05/0 ≥ P استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد وضعیت ایمنی و بهداشت سرویس­های بهداشتی و نیز بهداشت رخت­کن و دوش­ و محوطه داخلی استخرها نزدیک به استاندارد­ و به طور معنی‌داری بیشتر از مقدار متوسط بود (05/0p<). از سوی دیگر، وضعیت ایمنی رخت­کن و دوش­ها، محوطه داخلی، امکانات معلولین و نیز وسایل ایمنی و نجات به طور معنی‌داری از مقدار متوسط کمتر بوده (05/0p<) و با استانداردهای موجود متناسب نبودند. نتیجه­گیری: در مجموع وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان نسبت به استانداردهای ملی و بین­المللی اختلاف زیادی داشتند و امید است با توجه بیشتر مسئولین و حل مشکلات موجود، استخر­های استان از وضعیت بهداشتی و ایمنی مطلوب­تری برخوردار شوند.

لینک کمکی