مقاله بررسي نقش مديريت در بهبود کيفيت ارتباط با هواداران در ليگ برتر فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش مديريت در بهبود کيفيت ارتباط با هواداران در ليگ برتر فوتبال ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 18

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ارتباط با هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش‌شناسی: روش تحقیق ازنظر هدف، توسعه­ای و ازنظر ماهیت، اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری‌شده تعداد 527 نفر بنا بر تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از 8 بازی در یک‌فصل برای تیم موردعلاقه آن‌ها بود به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از آمار توصیفی و استنباطی شامل کولموگروف- اسمیرنف، همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که متغیر مدیریت ارتباط با هواداران پیش­بینی کننده معنی­داری برای کیفیت ارتباط در لیگ برتر فوتبال است (648/0=r2، 001/0=P، 045/966=525، 1 F). همچنین، کیفیت خدمات (405/0) و مدیریت دانش (536/0) تأثیر مثبت و معنی­داری به‌صورت مستقیم بر کیفیت ارتباط با هواداران دارد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بر این مسئله تأکید می­کند که حمایت سازمانی از طریق تأثیرگذاری بر کیفیت خدمات و مدیریت دانش می­تواند موجب بهبود کیفیت ارتباط بین باشگاه‌ها و هواداران شود.

لینک کمکی