مقاله ضرورت و امکان سنجي بکارگيري رويکرد تلفيقي در برنام? درسي تربيت‌بدني دوره ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضرورت و امکان سنجي بکارگيري رويکرد تلفيقي در برنام? درسي تربيت‌بدني دوره ابتدايي :
تعداد صفحات : 16

چکیده هدف: هدف عمد این پژوهش ضرورت و امکان سنجی به کارگیری رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی است. روش‌شناسی: جامع آماری این پژوهش را 18 نفر از استادان و صاحب نظران رشت علوم تربیتی با گرایش برنامه ریزی درسی و 21 نفر از استادان و صاحب نظران رشت تربیت بدنی با گرایش مدیریت و برنامه ریزی و آشنا به برنامه درسی تربیت بدنیِ دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری هدفمند یا مبتنی بر هدف انتخاب شده اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنام محقق ساخت 25 سوالی جمع آوری شده و با استفاده از دو روش آماری خطی لگاریتمی و t تک نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشن داد که دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنام درسی تربیت بدنی به صورت تلفیقی معنی‌دار است و دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه تدریس و تعامل این سه عامل معنی‌دار نیست. همچنین از دیدگاه متخصّصان امکان تلفیق برنامه درسی تربیت بدنی با تمام دروس مقطع ابتدایی در پنج مولفه از مولفه‌های برنامه‌ریزی درسی (اهداف، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، روش تدریس و تجربیات یادگیری) معنی‌دار است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش از نظر متخصّصان با توجه به عامل جنسیت و میزان موافقت می‌توان برنامه درسی تربیت بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود و با توجه به عامل سابقه تدریس و تعامل سه عامل تهی برنامه درسی تربیت بدنی به‌صورت تلفیقی از نظر متخصّصان اختلاف نظر وجود دارد. همچنین از نظر متخصصان با توجه به مولفه‌های برنامه ریزی درسی می‌توان برنامه درسی تربیت‌بدنی را به صورت تلفیقی تهیه و تدوین نمود. واژه‌های کلیدی: تلفیق، برنامه درسی تلفیقی، تربیت بدنی، برنامه درسی تریت بدنی تلفیقی.

لینک کمکی