مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره‌وري نيروي انساني در فدراسيون هاي ورزشي ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 20

هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل عاملی است. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بود که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری شد؛ که در آن 251 نفر از کارکنان فدراسیون های ورزشی تیمی و انفرادی در سال 1393 شرکت داشتند. روایی محتوایی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله ی آزمون آلفای کرونباخ (98/0=α) مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه ای شامل 6 بعد عوامل مدیریتی با 12 سؤال، عوامل اقتصادی و محیطی با 11 سؤال، عوامل سازمانی با 11 سؤال، عوامل روانی با 8 سؤال، عوامل فرهنگی و اجتماعی با 8 سؤال و عوامل فردی با 3 سؤال فراهم آورد. همچنین شاخص های برازندگی (854/2=CMIN/DF) و (086/0=RMSEA) نشان دهنده ی مناسب بودن ابزار تدوین شده بود. نتیجه گیری: از ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی مناسب آن می توان به عنوان معیاری برای سنجش بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی استفاده کرد. شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری و تعیین میزان آن ها بوسیله ی ابزار طراحی شده می تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون ها باشد. جهت معتبر شدن پرسشنامه ی تدوین شده به پژوهشگران پیشنهاد می شود این ابزار را در سایر سازمان های ورزشی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

لینک کمکی