مقاله شناخت ميزان گرايش جوانان به معنويت‌هاي نوظهور و عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر آن (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناخت ميزان گرايش جوانان به معنويت‌هاي نوظهور و عوامل اجتماعي تأثيرگذار بر آن (دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال) :
تعداد صفحات :45

هدف از این پژوهش برسی میزان گرایش دانشجویان به جنبش‌های نوین معنوی برای شناخت بهتر شرایط و چالش‌های موجود و نیز میزان تأثیرپذیری این متغیر از عوامل اجتماعی چون مصرف کالاهای فرهنگی، روابط اجتماعی، نحوه‌ هویت یابی و طبقه اجتماعی گروه مورد بررسی است. برای مبانی نظری از نظریات اندیشمندانی چون مارکس، کنت، دورکیم، برگر و دیوی استفاده شده است. روش مطالعه پیمایش بوده و بعد از تعیین حجم نمونه پرسشنامه توسط 384 نفر از جمعیت مورد مطالعه توسط نمونه‌گیری تصادفی ساده تکمیل شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و آزمون TوF انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل شده رابطه مصرف کالاهای فرهنگی، روابط اجتماعی و نحوه هویت یابی جوانان با گرایش آنها به معنویت‌های نوظهور مستقیم و معنی دار است. اما طبقه اجتماعی جوانان، جنسیت و وضعیت تأهل رابطه معناداری با گرایش به معنویت‌های نوظهور ندارد.

لینک کمکی