مقاله بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با مشارکت زنان روستايي در امور خانوادگي و اجتماعي (نمونه موردي: زنان متأهل روستاهاي شهرستان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اجتماعي مرتبط با مشارکت زنان روستايي در امور خانوادگي و اجتماعي (نمونه موردي: زنان متأهل روستاهاي شهرستان کرمانشاه) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

توجه به نقش گسترده زنان روستایی در فرایند توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. زنان روستایی نه تنها نیروی عمده ‌ای در ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افزایش هر چه بیشتر رشد تولیدات مواد غذایی به شمار می‌روند، بلکه دارای نقش اساسی در ابعاد فرهنگی و معنوی این تحولات و پیشرفت‌ها هستند. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت زنان متأهل روستایی در امورخانوادگی و اجتماعی در روستاهای شهرستان کرمانشاه است، یک پژوهش میدانی با تکنیک پیمایش بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی زنان متأهل روستاهای شهرستانکرمانشاه است که تعداد 380 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین نوع روابط خانواده، باورگرایی فرهنگی مرتبط با جنسیت، اعتماد اجتماعی، استفاده از رسانه‌های داخلی، پایگاه اقتصادی خانوار و سن به عنوان متغیرهای مستقل و مشارکت زنان روستایی به عنوان متغیر وابسته است. یافته‌های پژوهش حاکی از ارتباط بین نوع روابط خانواده (17/0)، باورگرایی فرهنگی مرتبط با جنسیت (28/0-)، اعتماداجتماعی (33/0)، استفاده از رسانه‌های داخلی (22/0)، و سن (26/0) با مشارکت زنان روستایی درامورخانوادگی و اجتماعی است. لازم به ذکر است که همبستگی چندگانه متغیرهای پیش بین با مشارکتزنانروستایی متوسط (54/0R=) است. همچنین متغیرهای پژوهش به طور کلی توانسته‌اند به میزان 291/0 تغییرات متغیر مشارکتزنانروستایی را تبیین معنادار کنند (291/0R2=). اما بین پایگاه اقتصادی خانوار و مشارکت زنان روستایی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

لینک کمکی