مقاله مقايسه روش ميکروسکوپي وPCR در تشخيص آلودگي گوسفندان حامل تيلريا و بابزيا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روش ميکروسکوپي وPCR در تشخيص آلودگي گوسفندان حامل تيلريا و بابزيا در پنج منطقه شهرستان خرم آباد :
تعداد صفحات :17

این مطالعه به بررسی میزان گوسفندان آلوده و حامل تک یاخته تیلریا و بابزیا در خرم آباد باروش PCR و مقایسه آن با روش میکروسکوپی می پردازد. در طی تحقیق از نمونه خون 100 رأس گوسفند 5 منطقه دامپروری این شهرستان DNA استخراج و با آنالیز برروی ژل آگارز تأیید و طی PCR با پرایمرهای ß.actinاز لحاظ کمی و کیفی آزمایش شد. سپس برای تشخیص وجود پیرو پلاسم‌ها، DNA استخراج شده از نمونه های خونی با پرایمرهای طراحی شده از توالی نوکلئوتیدی محیط کننده ناحیه متغیر ژن 18S rRNA بابزیا و تیلریا با روش PCR تکثیر داده بر روی ژل آگارز با استفاده از اتیدیوم بروماید تحت اشعه UV ارزیابی گردید. در این مطالعه نمونه ها ابتدا با روش مشاهده میکروسکوپی گسترش نازک خون محیطی رنگ‌آمیزی شده بررسی شدند که در 15 گسترش خونی اجرام پیروپلاسمی قابل رویت بودند. در 12 گسترش خونی از نمونه های مثبت اجرام تیلریایی و در 3 نمونه اجرام بابزیایی مشاهده گردیدند. با روش PCR ، 28 نمونه خونی مثبت ارزیابی شدند که 22 نمونه (22%) از آن به تیلریا و 6 نمونه (6%) به بابزیا آلوده بودند. میزان توافق ظاهری دوتست برابر 81% می باشد ودرصورتیکه PCR به عنوان یک آزمون طلایی درنظر گرفته شود میزان حساسیت و ویژگی تست آزمایش مستقیم به ترتیب 9/42% و 8/95% محاسبه می گردد.

لینک کمکی