مقاله مطالعه هيستولوژيک و مرفومتريک رحم در خفاش ميوه خوار مصري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه هيستولوژيک و مرفومتريک رحم در خفاش ميوه خوار مصري :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

چکیده بقای نسل موجودات زنده وابسته به توانایی تکثیر در آنهاست و شناخت دستگاه جنسی در حفاظت از موجود نقش اساسی دارد. با توجه به نقش خفاش در اکوسیستم و اهمیت حفاظت از آنها، تغییرات ساختار میکروسکوپی رحم خفاش میوه خوار مصری در جنس ماده بررسی گردید.در تحقیق حاضر، 3 خفاش میوه خوار مصری (Rossetus aegyptiacus) در تیر ماه از غار سنگ تراشان (فارس) صید نموده و به آزمایشگاه منتقل گردید. خفاش ها را بیهوش و رحم آنها جدا و با کولیس توزین گردید. پس از اندازه گیری و ثبت خصوصیات ظاهری رحم، آن را را در محلول فرمالین 10% تثبیت نموده و پس از دو هفته مطابق با روش استاندارد، آبگیری، شفاف سازی کرده و با پارافین جایگزین نموده، با میکروتوم دوار، مقاطع عرضی و طولی 5 میکرونی تهیه گردید. مقاطع با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. رحم در این خفاش دو شاخه و هفتی با وزن g 46/0واقع در حفره لگن بین مثانه و رکتوم است. لوله تخم بر با وزن g 38/0و دارای اپیتلیوم مژه دار و سلول ترشحی است. آندومتر رحم غده ای با اپی تلیوم استوانه ای در هر دو شاخ مساوی رحم وجود دارد. میومتر شامل لایه ضخیم حلقوی داخلی و لایه طولی نازک خارجی از عضله صاف و عروق زیاد می باشد. واژن با دیواره های نازک داخل حفره لگن است و قسمت کوچکی از آن توسط صفاق پوشیده شده است. بنا به نتایج بدست آمده، رحم با حفظ طرح کلی پستانداران، ساختاری نزدیک به پریماتها دارد که با تک قلوزایی انها سازگار است.

لینک کمکی