مقاله مقايسه دو روش ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک جهت تشخيص تک ياخته سارکوسيست گوسفند در کشتارگاه صنعتي شهرستان بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه دو روش ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک جهت تشخيص تک ياخته سارکوسيست گوسفند در کشتارگاه صنعتي شهرستان بروجرد :




تعداد صفحات :13

تک یاخته سارکوسیست از عوامل بیماری مشترک انسان و دام به شمار می رود. این انگل شیوع جهانی داشته و در بسیاری از حیوانات ایجاد آلودگی می‌کند. از نظر بهداشتی و اقتصادی ضررهای زیادی را به جوامع انسانی و حیوانی تحمیل می‌کند. سارکوسیستیس یکی از شایع‌ترین انگل‌های چهار پایان است. بسیاری از پستانداران وحشی، پرندگان، جانوران خونسرد و انسان را آلوده می‌کند. بعضی از گونه های سارکوسیست ممکن است منجر به بیماری شدید و حتی کشنده در میزبان واسط خود گردند. در این مطالعه، میزان آلودگی به سارکوسیستیس در گوسفندان کشتارگاه شهرستان بروجرد با دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی (هضمی) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. 60 لاشه گوسفند بطور تصادفی طی دو مرحله از کشتارگاه شهرستان‌ بروجرد استان لرستان انتخاب شد. در مرحله‌ی اول، اندام‌های مری، دیافراگم، قلب، عضله سردست و ران به روش ماکرو سکو پی بررسی و در مجموع 17 مورد حاوی کیست ماکرو سکوپی تشخیص داده شدند. در مرحله دوم از 60 نمونه‌ی انتخاب شده نمونه برداری صورت گرفته و پس از استفاده از روش هضمی (پپسین5/2 گرم، اسید کلرید ریک10 سی سی و فسفات بافر100 سی سی) جدا سازی و تهیه گسترش، رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت که 54 نمونه حاوی برادی زوئیت تشخیص داده شد. در این مطالعه اختلاف آماری معنا داری بین دو روش تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی دیده شد. (P<0/001) و حساسیت تشخیص میکروسکوپی نسبت به ماکرو سکوپی قابل ملاحظه بود.

لینک کمکی