مقاله تأثير غلظت‌هاي مختلف کلشيسين بر روي صفات کروموزومي گونه اهلي بز نجدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير غلظت‌هاي مختلف کلشيسين بر روي صفات کروموزومي گونه اهلي بز نجدي :
تعداد صفحات :13

به منظور بررسی تاثیر غلظت کلشیسین در سه سطح (100، 150 و200 میکرولیتر) و زمان تأثیر در سه سطح (1، 2 و 3 ساعت) بر روی صفات کروموزومی میان ده محیط کشت سلول‌های سفید خون بز نجدی، مطالعات سیتوژنتیکی بر روی آنها صورت گرفت. در نمونه های فوق ویژگی‌های کروموزومی از قبیل بازوی بلند و کوتاه کروموزومی اندازه‌گیری شد و بر اساس اطلاعات به دست آمده، طول کل کروموزوم‌ها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. بر روی داده‌های حاصل از صفات کاریوتیپی فوق تجزیه واریانس در قالب طرح فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. تجزیه واریانس برای تمام صفات فوق در سطح 1% نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین محیط‌های کشت و کروموزوم‌ها وجود دارد. برای گروه‌بندی محیط‌های کشت و کروموزوم‌ها از آزمون دانکن استفاده شد که به کمک این روش کروموزوم‌های هر محیط کشت گروه‌بندی شدند. تمام کاریوتایپ‌ها دارای 30 جفت کروموزوم بودند. حداقل طول کروموزومی مربوط به غلظت µl100 و زمان 1 ساعت و حداکثر طول کروموزومی مربوط به غلظتlµ200 و زمان 2 ساعت بود. اثرات متقابل بین تیمارها معنی‌دار نبودند.

لینک کمکی