مقاله برآورد همخوني در جمعيت گاوميش ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآورد همخوني در جمعيت گاوميش ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :5

گاومیــش، دام بومــی شــاخصی اســت کــه ســابقه پــرورش آن در ایــران بــه هــزاران ســال قبــل می رســد و نســبت بــه گاو بومــی منطقــه از نظــر میــزان تولیــد شــیر، چربــی شــیر و سرعــت افزایــش وزن روزانــه، برتــر می باشــد. همچنیــن امتیازاتــی از قبیــل مقاومــت در برابــر بیماری هــا، ســازگاری بــا شرایــط محیطــی مختلــف و اســتفاده بهــر از مــواد خشــبی نامرغــوب را دارا می باشــد. هــدف پژوهــش رأس کــه 42962 دهــه اخیــر در میــان جمعیــت گاومیــش ایران ،کــه اطلاعــات شــجره 4بررســی مقــدار همتبــاری و تغییــرات آن در طــی توســط مرکــز اصــلاح نــژاد و بهبــود تولیــدات دامــی کشــور جمــع آوری شــده بود،اســتفاده شــد.که پــس از 1392 تــا1350طــی ســالهای صــورت گرفــت. نتایــج SAS9.1 و بــرآورد همخونــی بــا الگوریتــم لئــو و میوســن و بررســی آن بــا نــرم افــزار Excelبررســی در نــرم افــزار رأس بــود. میانگیــن ضریــب همخونــی در جامعــه 1525ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تعــداد حیوانــات همخــون در شــجره در ایــن جامعــه درصــد(در بیــن دامهــای همخــون) و 0/36درصــد شــد. رونــد تغییــرات ســالیانه ضریــب همخونی0/52 جهــت همخــون گاومیش هــای ایران ).ایــن نشــان از افزایــش روز افــزون افــراد همخــون در ایــن جمعیــت اســت. بایــد میــزان p>0/01بــه لحــاظ آمــاری بســیارمعنی دار بود( همخونــی در جامعــه گاومیشــهای ایــران را کنــرل کنیــم تــا از اثــرات ســوء آن برحــذر باشــیم.

لینک کمکی