مقاله بررسي اثر بخشي اسانس ساتوريا خوزستانيکا بر ليشمانيا ماژور در شرايط آزمايشگاهي(in vitro)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر بخشي اسانس ساتوريا خوزستانيکا بر ليشمانيا ماژور در شرايط آزمايشگاهي(in vitro) :
تعداد صفحات :10

این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی عصاره گیاهی ساتوریا خوزستانیکا بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. در مطالعه حاضر گونه استاندارد لیشمانیا ماژور MRHO/IR/75/ER که قبلا در موسسه تحقیقاتی پاستور در محیط NNN کشت داده شده بود استفاده شد. این انگل از محیط NNN به محیط RPMI 1640 منتقل شد و وقتی که به رشد لگاریتمی رسید تعداد مشخصی از انگل به پلیت های کشت منتقل شدند. میزان اثر بخشی غلظت های 250، 500 و 1000 میکروگرم از عصاره گیاهی ساتوریا خوزستانیکا بر روی پرومستیگوت های لیشمانیا ماژور در 24 و 72 ساعت مورد بررسی و با گلوکانتیم مقایسه شدند. میزان اثربخشی غلظت های 250، 300، 350، 400 و 450 میکروگرم به میکرولیتر از عصاره گیاهی ساتوریا خوزستانیکا برای به دست آوردن حداقل اثر بخشی این عصاره مورد آزمایش قرار گرفتند. اثر بخشی عصاره ساتوریا خوزستانیکا و گلوکانتیم بر پرومستیگوت های لیشمانیا ماژور در مقایسه با کنترل بعد از 72 ساعت بررسی شدند، میزان کاهش پرومستیگوت ها در محیط های اثر ساتوریا خوزستانیکا با غلظت های 250، 500 و1000 میکروگرم به میلی لیتر به ترتیب 14/56، 19/77 و 19/77 درصد و در گلوکانتیم 29/19، 56/24 و 33/33 درصد بود. حداقل غلظت موثر عصاره ساتوریا خوزستانیکا 250 میکروگرم به میلی لیتر بود. عصاره گیاهی ساتوریا خوزستانیکا اثر قابل توجه بر روی لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم داشت.

لینک کمکی