مقاله ارزيابي روش کانترايمونوالکتروفورز جهت تشخيص آنتي‌ژن‌هاي پيکري گردشي فاسيولا ژيگانتيکا در سرم گاو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي روش کانترايمونوالکتروفورز جهت تشخيص آنتي‌ژن‌هاي پيکري گردشي فاسيولا ژيگانتيکا در سرم گاو :
تعداد صفحات :17

تشخیص سرولوژیک فاسیولوز یا براساس جستجوی پادتن ضد انگل یا بر پایه جستجوی پادگن انگل در سرم انچام می شود. در صورت جستجوی پادگن تشخیص زود هنگام بیماری امکان‌پذیر می‌گردد. با روش کانترایمونوالکتروفورز می‌توان در کمتر از 3 ساعت وجود پادتن یا پادگن را مورد بررسی قرار داد. به منظور ارزیابی این روش جهت جستجوی پادگن فاسیولا ژیگانتیکا در گاو مطالعه حاضر صورت گرفت. برای این منظور تعدادی کبد گاو آلوده به فاسیولا ژیگانتیکا از کشتارگاه تهیه شد و از انگل‌های جمع‌آوری شده، پادگن ‌های پیکری به روش اولدهام و ویلیامز تهیه گردید. پادگن های مذکور جهت ایمن‌سازی و تولید سرم هیپرایمون به 2 قطعه خرگوش تزریق گردید. جهت جمع‌آوری نمونه‌‌های مثبت و منفی، کبد گاوان کشتار شده در کشتارگاه اهواز از نظر آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا مورد بررسی قرار گرفت و 40 نمونه خون از گاوان آلوده و 20 نمونه خون از گاوان غیرآلوده اخذ گردید و نمونه‌های سرم، از نظر حضور پادگن ‌‌های گردشی فاسیولا ژیگانتیکا به روش کانترایمونوالکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند. از 40 نمونه سرم گاوان آلوده در کانترایمنوالکتروفورز 36 نمونه مثبت بودند و 20 نمونه سرم گاوان غیرآلوده همگی منفی بودند. حساسیت و ویژگی‌ این تست به ترتیب 90 و 100 درصد محاسبه گردید. با توجه به حساسیت و ویژگی‌ قابل قبول و سرعت بالای این روش، می توان از آن به جهت تشخیص زود هنگام آلودگی به فاسیولا ژیگانتیکا بهره جست.

لینک کمکی