مقاله شناسايي ژن مولد توکسين سندرم شوک سمي در استافيلوکوس اورئوس جدا شده از شير و پنير در شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي ژن مولد توکسين سندرم شوک سمي در استافيلوکوس اورئوس جدا شده از شير و پنير در شهر تبريز :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :12

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای مهم مولد مسمومیت های مواد غذای است. این باکتری معمولا این مسمومیت را بواسطه تولید توکسین های متعدد اعمال می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان حضور ژن سندرم شوک توکسیک در ژنوم باکتریهای استافیلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از پنیر محلی و شیر گاو و گاومیش می باشد. نتایج حاصل به منظور اتخاذ تدابیر بهداشتی مفید بوده و استفاده از این نتایج در مطالعات اپیدمیولوژی بیماری با منشا مواد غذایی انتظار می رود. در این مطالعه تعداد 51 باکتری استافیلوکوکوس اروئوس جدا شده از شیر گاو (23)، گاومیش(5) و پنیر سنتی(23) استفاده شد. محصولات مذکور از سطح دامداریهای و مراکز سنتی شهرستان تبریز جمع آوری شده بود. تعیین میزان ژن مولد توکسین سندرم شوک توکسیک (tst) به روش واکنش زنجیره ای پلیمرازی بررسی شد. از میان 51 جدایه استافیلوکوکوس آرئوس جمع آوری شده در این تحقیق دو نمونه (9/3 %) از باکتریهای جدا شده از پنیر دارای ژن tst بودند. نتایج بدست آمده در این مطالعه در مقایسه با مطالعات دیگر مشابه نشان دهنده فراوانی پایین این توکسین در مواد لبنی منطقه مورد مطالعه است. به نظر می رسد انتقال این سویه های حامل توکسین از طریق افراد دخیل در فر آوری غذا امکان پذیر باشد.

لینک کمکی