مقاله اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سويا در دماي 15درجه سانتيگراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر عصاره متانولي نعناع و چوچاق بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در پنير سويا در دماي 15درجه سانتيگراد :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

در این بررسی که از نوع مطالعات مداخله ای بود، اثر عصاره متانولی چوچاق (Eryngium Caeruleum) و نعناع Mentha Spicata) در غلظت­های 5% و10% بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در پنیرسویا (توفو) که به هرگرم آن106 سلول باکتری اضافه شده بود، در دمای15درجه سانتی­گراد و در یک دوره زمانی 15 روزه مطالعه شد. عصاره متانولی از خیساندن گیاهان خشک شده در متانول 85 درصد تهیه شد و پنیر سویا از انعقاد شیرسویا توسط سولفات کلسیم تهیه گردید. نتایج حاصل از این ارزیابی توسط روش واریانس یک طرفه آنالیز گردید. در دمای 15 درجه سانتی­گراد، استافیلوکوکوس اورئوس پـس از 15 روز در هردو غلظت به کار برده شده (5 و10 درصد ) از عصاره متانولی چوچاق، کاهش 1 و 2 لگاریتمی و در هردو غلظت به کار برده شده (5 و10 درصد ) از عصاره متانولی نعناع، کاهش 2 و 4 لگاریتمی را در پی داشت. به طور کلی نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که هر دو گیاه نعناع و چوچاق دارای خاصیت ضد­باکتریایی روی استافیلوکوکوس اورئوس بودند و این خاصیت در گیاه نعناع بیشتراز گیاه چوچاق بود.

لینک کمکی