مقاله تاثير شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهاي مختلف ازکشتارگاه هاي غرب تهران تا محل عرضه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير شستشو وحمل لاشه مرغ در دماهاي مختلف ازکشتارگاه هاي غرب تهران تا محل عرضه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

باکتری­های بیماری­زای انسانی عامل شمار زیادی از مسمومیت­های غذایی در انسان طی مصرف گوشت ماکیان آلوده می­باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر شستشو (چیلر دوم) در کشتارگاه وحمل لاشه­ها در دماهای متفاوت تا محل عرضه بر میزان بار میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و اشریشیا کلی در لاشه مرغ بود. نمونه برداری از تعداد 180 لاشه مرغ به طور تصادفی از کشتارگاهی در غرب تهران بعد از مرحله شستشوی نهایی (چیلر دوم) در کشتارگاه، تا محل عرضه توسط خودروی معمولی (دمای محیط)، خودرو با سردخانه خاموش و سردخانه­دار­ انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان آلودگی اشریشیا کلی و شمارش کلی باکتریایی در مرحله بعد از لاشه­پذیری به طور معناداری بیشتراز مرحله قبل از لاشه­پذیری بود. میانگین مقادیر باکتریایی شمارش شده در نمونه­های کشتارگاه (گروه قبل)، به جز سالمونلا در نمونه ساق ران در خودروی سردخانه­دار، به طور قابل توجهی کمتر از نمونه­های حمل شده پس از 4 ساعت (گروه بعد) بودند، همچنین میانگین شمارش کلی میکروبی و استافیلوکوکوس اورئوس لاشه­های حمل شده توسط خودروی معمولی به حداکثر رسیدCFU/gr (CFU/gr 106×82/2 ±106×63/18) که میانگین شمارش کلی میکروبی نسبت به مقدار استاندارد بالاتر بود)(05/0> p)، در حالی که در خودروی سردخانه خاموش این مقدار به حداقل رسید که نسبت به مقدار استاندارد کمتر بود(CFU/gr 106×048/0±106×65/0). به طور کلی نتایج به­ دست آمده نشان داد که حمل لاشه­های مرغ توسط خودروهای معمولی و سردخانه خاموش شرایط محیطی نامناسبی را برای رشد لگاریتمی باکتری­های پاتوژن غذایی فراهم می­کند و موجب انتقال آن­ها به انسان می­گردد.

لینک کمکی