مقاله تعيين تيپ‌هاي کاست کروموزومي ژن mec در ايزوله‌هاياستافيلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از شير و فراورده‌هاي شيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين تيپ‌هاي کاست کروموزومي ژن mec در ايزوله‌هاياستافيلوکوکوس‌اورئوس جدا شده از شير و فراورده‌هاي شيري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

استافیلوکوکوس­اورئوس یک پاتوژن فرصت طلب مهم در ایجاد بیماری­های متنوع نظیر عفونت­های دستگاه ادراری و پنومونی می­باشد. مصرف بی­رویه و بیش از حد آنتی­بیوتیک­ها باعث پیدایش مقاومت­های آنتی­بیوتیکی در این باکتری خصوصا در برابر آنتی­بیوتیک­های رایج در درمان شده است. بررسی حاضر به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­های استافیلوکوکوس­اورئوس جدا شده از شیر و فرآورده­های سنتی شیر به ویژه مقاومت به متی­سیلین انجام گرفت. در مجموع 403 نمونه شیر و فرآورده­های شیری از مراکز توزیع مواد لبنی وسنتی اخذ و کشت داده شد. ایزوله­های جدا شده به منظور تعیین فراوانی حضور ژن mecA، تیپ­هایSCCmec و ژن­های کد­کننده مقاومت آنتی­بیوتیکی به روش PCR آزمایش گردیدند. الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­ها به روش انتشار دیسک ارزیابی شد. از 403 نمونه مورد مطالعه، 151 نمونه (67/44 درصد) به استافیلوکوکوس­اورئوس آلوده بودند، که بیشترین میزان آلودگی در نمونه­های مربوط به شیر خام گاو (55/58 درصد) یافت شد. از بین تیپ­هایSCCmec در ایزوله­های mecA مثبت تنها تیپ IV ردیابی شد که در این میان تعداد 66 ایزوله متعلق به تیپ IVd، 21 ایزوله مربوط به تیپ IVc و 13 ایزوله متعلق به تیپ IVa بودند و اختلاف آماری معنی­دار (P= 0.026) بین حضور تیپ SCCmec- IVd با دو تیپ IVa و IVc مشاهده شد. شیوع بالای آلودگی با استافیلوکوکوس­اورئوس در شیرخام و فرآورده­های سنتی شیر و مقاومت آنتی­بیوتیکی بالای این ایزوله­ها به انواع آنتی­بیوتیک­های رایج در درمان عفونت­های انسانی یک زنگ خطر جدی برای جامعه بوده و لزوم به­کارگیری اقدامات بهداشتی و کنترل کیفی فرآورده­های شیری را بیش از پیش مشخص می­کند.

لینک کمکی