مقاله مطالعه ارتباط بين ميزان ترئونين با بار ميکروبي لاشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ارتباط بين ميزان ترئونين با بار ميکروبي لاشه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح متفاوت ترئونین بر بار میکروبی لاشه بر 450 قطعه جوجه‌های گوشتی سویه راس 308 انجام پذیرفت. جوجه‌­هابه صورت تصادفی به پنج تیمار آزمایشی و شش تکرار (15 جوجه در هر تکرار) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی اختصاص یافتند. جیره­های آزمایشی شامل سطوح متفاوت ترئونین با پنج سطح 90، 100، 110، 120 و 130 درصد توصیه ‌دستورالعمل سویه راس 308 بود. تاثیر مکمل ترئونین بر بار میکروبی لاشه در جوجه گوشتی نر و ماده معنی دار (05/0>P) بود .درلاشه جوجه های گوشتی (تیمار­ها متفاوت) سالمونلا مشاهده نشد. در رقت (1 - ) بیشترین میزان بار میکروبی در تیمار90 درصد ترئونین مشاهده شد، که با تیمارهای 100،120 و130 درصد ترئونین تفاوت معنی دار نشد ولی با تیمار110 درصد ترئونین تفاوت معنی دار (05/0>P) شد. در رقت (2-) کمترین میزان بار میکروبی لاشه در تیمار110 درصد ترئونین مشاهده شد که با تیمارهای 90،100،120و130 درصد ترئونین تفاوت معنی داری (05/0>P) بود. همچنین در حجم کل بار میکروبی کمترین میزان مربوط به تیمار110 درصد ترئونین بود که با بقیه تیمارها تفاوت معنی دار (05/0>P) شد. بهترین سطح برای اسیدهای آمینه ترئونین در جیره جوجه گوشتی سطح 110 درصد ترئونین بود که در این سطح مناسب­ترین میزان بارمیکروبی گوشت بود و جوجه ها از لحاظ عملکرد در مناسبترین وضعیت قرار داشتند.

لینک کمکی