مقاله مقايسه واکنش زنجيره‌اي پليمراز و کشت براي تشخيص سودوموناس آئروجينوزا و اشريشياکلي در آب‌هاي معدني و آشاميدني بسته بندي شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه واکنش زنجيره‌اي پليمراز و کشت براي تشخيص سودوموناس آئروجينوزا و اشريشياکلي در آب‌هاي معدني و آشاميدني بسته بندي شده :
تعداد صفحات :12

چکیده هدف از انجام این مطالعه، بررسی وجود سودوموناس آئروجینوزا و اشریشیاکلی در آب‌ های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده با استفاده از دو روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و کشت میکروبی بود. در این مطالعه 142 نمونه آب بسته بندی شده از انواع مختلف از کارخانجات تولیدی فعال در استان‌های مختلف کشور جمع آوری شد. جداسازی و تشخیص باکتری سودوموناس آئروجینوزا و اشرشیاکلی با دو روش کشت میکروبی و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز انجام و نتایج مقایسه شد. آلودگی به اشریشیاکلی در ‌روش PCR، در 12 نمونه (6/14%) آب معدنی مثبت ارزیابی شد در صورتی‌که در کشت میکروبی تمامی نمونه‌ها منفی بودند (000/0p=). نتایج حاصل از بررسی آلودگی به اشرشیاکلی در نمونه‌های آب آشامیدنی بر اساس روش PCR و کشت میکروبی، منفی بود. آلودگی به سودوموناس آئروجینوزا نیز در روش PCR و کشت، بترتیب در10 (1/12%) و 7 نمونه (5/8%) آب معدنی مثبت بود. (176/0p=). این میزان در آب آشامیدنی در روش‌ های PCR و کشت برابر با 2 (3/3%) و صفر بود. (496/0p=). نتایج مطالعه حاضر نشانگر این است که روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز می‌تواند تشخیصی با حساسیت و اختصاصیت بالا، آسان و سریع جهت شناسایی باشد.

لینک کمکی