مقاله کلونينگ توالي هاي ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتريتيديس در باکتري E. coli

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کلونينگ توالي هاي ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انتريتيديس در باکتري E. coli :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

عفونت های سالمونلایی در تمامی نقاط دنیا در میزبان های بسیاری همچون حیوانات اهلی، وحشی و انسان باعث بروز بیماری می شوند. توانایی وارد شدن و زنده ماندن در سلول های میزبان شرط لازم برای بیماری زایی گونه های سالمونلا است. پروتئین تهاجمی سالمونلا یک فاکتور بیماری زایی مهم است که توسط باکتری به سلول های میزبان منتقل می شود. این مطالعه با هدف کلون سازی نواحی ´5 و ´3 ژن SipA سالمونلا انترتیدیس و شناسایی آن در باکتری اشریشیا کلی انجام گرفت. در این تحقیق توالی های ´5 و ´3 ژن SipA به کمک پرایمرهای اختصاصی آن ها و روش PCR تکثیر گردید. سپس هر کدام از این توالی ها به روش T/A Cloning در حامل pGEM-T easy کلون و سپس به باکتری اشریشیا کلی ترانسفورم گردید. با استفاده از روش PCR قطعات مربوط به هر ناحیه تکثیر و تایید گردید. نتایج مرحله بعد نیز نشان دهنده ی کلون سازی موفقیت آمیز ژن مورد نظر در باکتری اشریشیا کلی بود. تایید نهایی قطعات مربوط به هر ناحیه با استفاده از آنزیم های XbaI, BglII, SacI, XhoI انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد که می توان با قرار دادن یک ژن مقاومت به آنتی بیوتیک مانند کانامایسین در این ناحیه ژنی سازواره ای ایجاد کرد که ژن مورد نظررا حذف کند و بتوان آن را به عنوان کاندیدی جهت تولید واکسن ژنی علیه سالمونلوزیس در تحقیقات آینده مورد استفاده قرار داد.

لینک کمکی