مقاله ارزيابي جمعيت اشريشياکلي روده و گوشت مرغ با اضافه سازي آويشن و دارچين به خوراک طيور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي جمعيت اشريشياکلي روده و گوشت مرغ با اضافه سازي آويشن و دارچين به خوراک طيور :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

هدف از انجام مطالعه اخیر ارزیابی و مقایسه اثر خوراکی آویشن و دارچین بر بار میکروبی دستگاه گوارش و گوشت مرغ می باشد. به این منظور 135 قطعه جوجه یک‌روزه در سه گروه و با سه تکرار مساوی تحت شرایط یکسان پرورشی تا 42 روزگی نگهداری شدند. گروه اول و دوم به ترتیب در جیره غذایی 5/0 درصد دارچین و 5/0 درصد آویشن دنایی دریافت کردند. گروه سوم به عنوان گروه کنترل از هیچ افزودنی غذایی در جیره پایه استفاده نکرد. در سن 42 روزگی تمامی جوجه‌ها کشتار شدند و وضعیت آلودگی گوشت با اشریشیاکلی و تعداد پرگنه‌های اشریشیاکلی در هر گرم محتوای سکومی با روش معمول باکتری شناسی مشخص و مقایسه شد. نتایج نشان داد مصرف 5/0 درصد آویشن باعث کاهش معنی دار آلودگی گوشت و جمعیت اشریشیاکلی در محتویات سکومی می شود. در این مطالعه اختلاف معنی دار بین گروه کنترل و گروه دریافت کننده 5/0 درصد دارچین در شاخص‌های مورد بررسی وجود نداشت. لذا طبق یافته‌های این مطالعه، استفاده پیوسته از 5/0 درصد آویشن در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت بهداشتی گوشت‌ طیور قابل عرضه گردد حال آنکه چنین اثری از اضافه سازی 5/0 درصد دارچین قابل انتظار نیست.

لینک کمکی