مقاله مطالعه آلودگي ميکروبي بستني‌هاي سنتي (مطالعه موردي:شهرستان اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه آلودگي ميکروبي بستني‌هاي سنتي (مطالعه موردي:شهرستان اروميه) :
تعداد صفحات :10

چکیده با توجه به اینکه در کشور ما تولید بستنی‌ های غیر‌پاستوریزه وسنتی بسیار رایج می‌باشد و از طرفی مصرف این فرآورده در فصول گرم سال در بین گروه‌های مختلف سنی به ویژه کودکان زیاد می‌باشد، لذا آلودگی این فرآورده به میکروارگانیسم ‌های پاتوژن می‌ تواند منجر به مسمومیت غذایی در مصرف کننده شود. در این تحقیق نمونه ‌های بستنی‌ سنتی از مناطق چهارگانه شهر ارومیه (هر منطقه 10 نمونه) جمع‌ آوری و با رعایت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل گردید و سپس تعداد باکتری ‌های مزوفیل هوازیو انتروباکتریاسه در نمونه‌ های بستنی شمارش شده و حضور باکتری ‌های اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا مطابق با روش‌ های استاندارد بررسی گردید. نتایج نشان داد که در شمارش باکتری ‌های مزوفیل هوازی 80 درصد نمونه‌ ها و در شمارش انتروباکتریاسه 5/92 درصد بیش از حد استاندارد بود وباکتری‌ های اشرشیاکلی 5/47 درصد، استافیلوکوکوس 45درصد و سالمونلا40درصد از نمونه ‌ها جداسازی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از شیر سالم و پاستوریزه در ساخت بستنی، ایجاد شرایط مناسب برای حمل و نقل و نگهداری شیر، آموزش کارگران تولید‌کنندگان بستنی سنتی برای رعایت بهداشت فردی در تمام مراحل ساخت و توزیع بستنی لازم و ضروری است.

لینک کمکی