مقاله مطالعه ميزان شيوع و ژن‌هاي حدت E.coli O157: H7 در پنير‌هاي سنتي و شيرهاي خام عرضه شده در شهرستان مرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه ميزان شيوع و ژن‌هاي حدت E.coli O157: H7 در پنير‌هاي سنتي و شيرهاي خام عرضه شده در شهرستان مرند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع اشریشیاکلیO157:H7 و شناسائی ژن‌های بیماری‌زایstx1 ،stx2 ، eaeA و hly آنها در نمونه‌های پنیر سنتی و شیر خام عرضه شده در شهر مرند بود. برای این منظور 100 نمونه پنیر و 50 نمونه شیر خام گاو از سطح عرضه و مراکز جمع آوری شیر خام و به صورت تصادفی جمع آوری شد. نمونه‌ها در ECB حاوی مکمل نوبیوسین به عنوان محیط غنی کننده و سپس محیط مک کانکی آگار سوربیتول حاوی مکمل سفکسیم و تلئوریت پتاسیم به عنوان محیط انتخابی کشت داده شد. از محیط‌های VRBA، تریپتون و کروموژن آگار جهت ارزیابی تخمیر لاکتوز، تولید اندول و فعالیت بتاگلوکورونیدازی جدایه‌ها و از آنتی سرم اخصاصی جهت تائید اشریشیاکلی سروتیپ O157:H7 و از Multiplex PCR جهت ردیابی ژن‌های حدت استفاده شد. از مجموع نمونه‌های مورد بررسی، تعداد 9 جدایه (9%) مربوط به پنیر و 5 جدایه (10%) مربوط به شیر خام به عنوان اشریشیاکلی سوربیتول منفی شناخته شدند و در نهایت بر اساس تست آگلوتیناسیون با آنتی سرم اختصاصی از بین جدایه‌های مربوط به شیر خام یک مورد (2%) به عنوان اشریشیاکلی O157:H7 مورد تایید قرار گرفت. تنها جدایه تائید شده به عنوان اشریشیاکلی O157:H7 دارای ژن‌های حدت eaeA و stx1 بود. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان گفت که پنیرهای سنتی و شیرهای خام عرضه شده در شهرستان مرند می‌توانند به عنوان منبع انتقال این باکتری بیماری‌زا به انسان عمل نمایند.

لینک کمکی