مقاله جدا سازي و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و رديابي ژنهاي حدت اشريشياکلي مولد شيگا توکسين (STEC) در نمونه هاي سالاد جمع آوري شده از استان چهارمحال و بختياري و شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله جدا سازي و تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و رديابي ژنهاي حدت اشريشياکلي مولد شيگا توکسين (STEC) در نمونه هاي سالاد جمع آوري شده از استان چهارمحال و بختياري و شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

سالاد یکی از محبوب‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده‌ی رژیم‌های غذایی می‌باشد.اشریشیاکلای تولید کننده‌ی شیگا توکسین، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای غذاها مطرح می‌باشد. مطالعه حاضر با هـدف بررسـی فراوانـی آلـودگی نمونـه‌هـای سالاد در استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان با سویه‌های STEC، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ردیابی ژن‌های حدت باکتری‌های جدا شده انجام شد. در این مطالعـه توصیـفی، هشتاد نمونه سالاد از شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری و شهر اصفهان، از رستوران‌ها و مراکز فروش فست فود به طـور تـصادفی جمـع‌آوری و متعاقب جداسازی اشریشیاکلای در روش کشت، آزمایش PCR به منظور تعیین عوامل حدت، باکتری‌های مولد شیگا توکسین با استفاده از پرایمر‌های اختصاصی انجام شد. سپس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌ها با روش استاندارد انتشار دیسک تعیین گردید. نتایج نشان داد که از 80 نمونه سالاد، 11 عدد(75/13 %) آلوده به اشریشیاکلای هستند. تمام سویه‌های جدا شده اشریشیاکلای حداقل به یک آنتی بیوتیک مقاوم هستند که در این میان مقاومت به تتراسیکلین (82/58 درصد) بیشترین و مقاومت به نیتروفورانتوئین (3.92 درصد) کمترین فراوانی را دارا می‌باشد. و ژن stx1(54/54 درصد) بیشترین فراوانی را در ژن‌های حدت به خود اختصاص داد. اگرچه در ایران ظاهرا شیوع عفونت با سوش‌های STEC بالا نیست، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که امکان آلوده بودن سالادهای ارائه شده در مراکز عرضه فست فود و رستوران‌ها با سویه‌های گوناگون STEC وجود دارد، لذا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی سالاد با این باکتری ضروری بنظر می‌رسد.

لینک کمکی