مقاله بررسي الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيکي کرونوباکتر ساکازاکي جدا شده از انواع شير خشک و غذاي کودک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي الگوي مقاومت آنتي‌بيوتيکي کرونوباکتر ساکازاکي جدا شده از انواع شير خشک و غذاي کودک :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

کرونوباکتر ساکازاکی از اصلی‌ترین پاتوژن‌های منتقله از شیر خشک و غذای کودک آلوده، به نوزاد است و از عوامل اصلی مرگ و میر، بیماری گوارشی و مننژیت در نوزادان است. بررسی حاضر به تشخیص میکروبیولوژیکی و مولکولی کرونوباکتر ساکازاکی در نمونه‌های غذای کودک و شیر خشک نوزاد و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های باکتریایی پرداخته است. 200 نمونه غذای کودک و شیر خشک از برندهای مختلف جمع آوری و پس از کشت میکروبی، جدایه‌های باکتری با آزمون PCR مورد تشخیص قرار گرفت. سپس الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها با استفاده از روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. 3 نمونه از کل 100 غذای کودک (3 درصد) و 5 نمونه از کل 100 شیر خشک نوزاد (5 درصد) آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بود. برند‌های A، B و C از شیر خشک نوزاد و برند‌های A و D از غذای کودک آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بودند. برندهای B و C از شیر خشک نوزاد (هر کدام 10 درصد) و برند A از غذای کودک (8 درصد) آلوده به کرونوباکتر ساکازاکی بود. ایزوله‌های کرونوباکتر ساکازاکی بیشترین حساسیت را به آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکسازین (38/20)، مروپنم (83/19) و ایمی‌پنم (63/19) و بیشترین مقاومت را به آنتی‌بیوتیک‌های آموکسی سیلین، آمپی سیلین، تیجسیکلین، تیکارسیلین، آزترونام و سفتازیدیم نشان داد. بازرسی دقیق بر کیفیت مواد اولیه شیر خشک و غذای کودک و نظارت دقیق بر روند تولید و رعایت اصول بهداشتی و استفاده از ضد میکروب‌های طبیعی از میزان شیوع آلودگی به این باکتری می‌کاهد.

لینک کمکی