مقاله بررسي فراواني انتروسين‌هاي توليد شده در ايزوله‌هاي انتروکوکوس فکاليس جدا شده از فراورده‌هاي شير سنتي در شهرستان شهرکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فراواني انتروسين‌هاي توليد شده در ايزوله‌هاي انتروکوکوس فکاليس جدا شده از فراورده‌هاي شير سنتي در شهرستان شهرکرد :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

باکتریوسین‌ها پروتئین‌های تولید شده توسط باکتری‌ها به خصوص باکتری‌های اسید لاکتیک هستند که خاصیت ضد میکروبی دارند و برای نگهداری غذا به کار می‌روند. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این باکتری‌ها در جهت بهره‌گیری از آن‌‌ها به عنوان نگه دارنده‌های مواد غذایی معطوف شده‌است.در این تحقیق تعداد 120 نمونه فراورده شیر سنتی مختلف، پس از جدا‌سازی باکتری و تشخیص قطعی در حضور پرایمرهای اختصاصی مربوط به ژن‌های انتروسین مورد بررسی قرار گرفتند. ژن مربوط به انتروسینA در 14 ایزوله (81/31 درصد)، ژن مربوط به انتروسین P در 13 ایزوله (54/29 درصد)، ژن مربوط به انتروسین As-48 در 9 ایزوله (45/20 درصد). وجود هم‌زمان چند ژن با همدیگر در 6 ایزوله (63/13 درصد) مشاهده گردید به‌طوری‌که ژن مربوط به انتروسین‌هایA وP در 2 ایزوله (54/4 %)، ژن مربوط به انتروسین‌هایA و As48 در 7 ایزوله (09/15درصد)، ژن مربوط به انتروسین‌هایA, P و As48 در 5 ایزوله (36/11 درصد) مشاهده گردید. با توجه به حضور تعداد نسبتا زیادی از ژن‌های انتروسین در ایزوله‌های انتروکوکوس فکالیس جداشده از فراورده‌هایشیر سنتی انجام تحقیقات جهت بررسی خواص ضد میکروبی انتروسین‌های تولید شده توسط این باکتری ضروری به نظر می‌رسد.

لینک کمکی