مقاله توسعه يک مدل استراتژيک براي انتخاب تأمين کنندگان با استفاده از رويکردهاي مدلسازي معادلات ساختاري و منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه يک مدل استراتژيک براي انتخاب تأمين کنندگان با استفاده از رويکردهاي مدلسازي معادلات ساختاري و منطق فازي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :37

هدف این پژوهش طراحی و توسعه یک مدل برای انتخاب تأمین کننده مناسب با استفاده از رویکردهای مدل معادلات ساختاری و منطق فازی در شرکت فولاد خوزستان بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان مرتبط با ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در شرکت فولاد را تشکیل می دهد، که 200 نفر بودند. روش نمونه گیری این تحقیق نمونه گیری در دسترس است. ابزارهای جمع آوری اطلاعات فرم پرسشنامه است؛ که دو پرسشنامه برای دو سطح انتخاب تأمین کننده تهیه گردیده است. روشی جامع یک روش دو سطحی از رویکرد مدل معادلات ساختاری و رویکرد منطق فازی ارائه شده است.. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel ،SPSS و Matlab استفاده گردید. پس از مرور ادبیات و با توجه به نظرات کارشناسان کارخانه فولاد خوزستان 8 معیار شامل سطح بالای کیفیت، عملکرد تحویل تامین کننده، سطح معیار خدمات، سطح هزینه و قیمت، سطح بالای معیار مدیریتو سازمان، موقعیت مالی، سطح تکنولوژی و توانمندیهای فنی و اعتبار و سابقه تأمین کننده برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده شناسایی گردید. بعد از تحلیل نتایج تحقیق نشان داد که هشت معیار مشخص شده به طور معنی داری بر انتخاب تأمین کننده تاثیر دارند. همچنین مطابق یافته ها پس از تایید برازش و مناسب بودن مدل اندازه گیری انتخاب تأمین کننده و تعیین وزن و اهمیت نسبی معیارهای تحقیق در سطح اول و تعیین جایگاه گزینه های انتخاب شرکت فولاد خوزستان برای تعیین تأمین کننده قطعات آلیاژی شرکت در سطح دوم و تایید سازگار بودن و صحت این تصمیمات ترکیب نتایج و خروجی نهایی مدل پیشنهادی تحقیق نشان داد که تأمین کننده A با توجه به نمرات محاسبه شده، دارای بیشترین میزان اهمیت و بالاترین رتبه و در نتیجه بهترین گزینه برای شرکت فولاد خوزستان برای تهیه قطعات آلیاژی است. پس از آن به ترتیب تأمین کننده های D ، C و B در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

لینک کمکی