مقاله طراحي مدل رويکرد قابليت هاي سازماني مبتني بر تئوري نقاط مرجع استراتژيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل رويکرد قابليت هاي سازماني مبتني بر تئوري نقاط مرجع استراتژيک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :32

برای هر سازمان یا هر شرکتی در هر مکان و صنعتی که باشد کلید موفقیت تنها اتکاء بر یک منبع برای کسب مزیت نیست، بلکه بهترین و موفق‌ترین شرکت‌ها می‌دانند که همواره باید قابلیت‌ها و توانمندی‌های رقابتی خود را ارتقا بخشند و بتوانند از این طریق به موفقیت‌های بیشتری دست یابند. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی مدلی مبتنی بر رویکردهای استراتژی‌های قابلیت‌های سازمانی با توجه به ابعاد سازمان‌های دانشی، سنتی و نگرش های دانشی و صنعتی می‌باشد. سوال اصلی این تحقیق اینست که آیا قابلیت‌های سازمانی براساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک قابل تبیین است؟ رویکرد این تحقیق براساس فلسفه‌ی علم (معرفت شناسی) و فلسفه‌ی عالم (انسان شناسی)، موردی می‌باشد. به عبارت دیگر براساس مرور ادبیات استراتژی قابلیت‌های سازمانی و مطالعه‌ی کتابخانه ای موضوع مشخص گردید الگویی یکپارچه و هماهنگ با زمینه و بستر قابلیت‌های سازمانی ارائه نشده است و این تحقیق با استفاده از نقاط مرجع استراتژیک بدنبال طراحی مدل قابلیت‌های سازمانی می‌باشد. در این مقاله ابتدا ابعاد مورد توجه این تحقیق شامل، سازمان‌های دانشی، سازمان‌های سنتی، نگرش دانشی و نگرش صنعتی، توضیح داده شدند، پس از آن سعی گردید با استفاده از الگوی هماهنگی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک، گونه‌های هماهنگ هر یک از استراتژی‌های قابلیت‌های مورد توجه سازمان بر مبنای سازمان‌های دانشی، سازمان‌های سنتی و نگرش دانشی و نگرش صنعتی شناسایی و ارائه شدند.

لینک کمکی