مقاله اعتباريابي الگوي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سند چشم‌انداز افق 1404

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اعتباريابي الگوي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در سند چشم‌انداز افق 1404 :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :46

هدف این مقاله اعتبار یابی الگوی اجرای برنامه‌های فرهنگی سند چشم‌انداز در افق 1404 است. برای ساخت الگو، از سه ساحت عام «سیاستگذاری»، «نهادی» و «خُرد» که هر کدام به ترتیب از 3، 4 و 2 مولفه اصلی تشکیل شده­اند استفاده شده است. به­ منظور کسب اطمینان از درجه تناسب و اعتبار الگوی نظری پیشنهادی با شرایط امروزی از «روش دلفی» استفاده شد. در این راستا 20 تن از متخصصان و مجریان برنامه­های فرهنگی با استفاده از «روش نمونه­گیری هدفمند» انتخاب شدند و نظرات آنها با استفاده از «پرسشنامه کتبی» محقق ساخته در «2 راند» جمع آوری شد. پرسشنامه کتبی در راندهای اول و دوم به ترتیب شامل 95 و 97 پرسش از متخصصان در خصوص «میزان تاثیر 9 مولفه اصلی بر اجرای برنامه­ های فرهنگی» است که اعتبار آن از طریق «اعتبار محتوایی» و پایایی آن با استفاده از «پایایی همسانی درونی» به روش «ضریب آلفای کرونباخ» احراز شد. داده ­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و LISREL مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج، همبستگی معناداری میان ساحت ­های سه ­گانه الگوی پیشنهادی برقرار است که از وجود همسانی درونی قابل قبول الگوی پیشنهادی حکایت می­کند. حسب اولویت­بندی های مبتنی بر آزمون فریدمن، مشخص شد که ساحت «سیاست گذاری» به ترتیب اهمیت بیشتری نسبت به ساحت­ های «نهادی» و «خُرد» دارد. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نیز موید اولویت­بندی مذکور است. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی برای اجرای برنامه­ های فرهنگی برازش مطلوبی با داده­ های تجربی دارد و بر این مبنا می­توان ادعا کرد که الگوی مذکور از مطلوبیت مناسبی برخوردار است.

لینک کمکی