مقاله ساختاردهي محرک‌هاي نقش‌آفرين سازمان‌هاي چند مليتي در انتقال و توسعه فرهنگي با استفاده از مدل‌سازي ساختاري تفسيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ساختاردهي محرک‌هاي نقش‌آفرين سازمان‌هاي چند مليتي در انتقال و توسعه فرهنگي با استفاده از مدل‌سازي ساختاري تفسيري :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :36

فرهنگ پدیده‌ای است که می‌سازد و ساخته می‌شود. کنش و واکنش‌های اجتماعی در بین افراد، بر اساس فرهنگ شکل می‌گیرد و حاصل این کنش و واکنش‌ها، سبب اثرگذاری بر فرهنگ موجود است. استقرار سازمان‌های چند ملیتی در بازارهای جهانی و تعامل با فرهنگ‌های متفاوت، حامل خصوصیت‌های فرهنگی برای جوامع میزبان خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش محرک‌هایی را که موجب انتقال فرهنگ سازمان‌های چند ملیتی به فرهنگ‌های محلی می‌شود را شناسایی و ساختار روابط بین این محرک‌ها و عوامل را ترسیم می‌کند. بدین منظور چند شرکت چند ملیتی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سپس با جمع آوری داده‌ها از ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، محرک‌ها شناسایی شده و سپس به کمک تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفته شده‌اند. در گام بعد با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری محرک‌های تایید شده سطح بندی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از مدلسازی ساختاری تفسیری، محرک‌ها در سازمان مورد بررسی با توجه به روابط درونی بین آنها به هفت سطح تقسیم و در نهایت قدرت نفوذ و وابستگی آنها نشان داده شده است.

لینک کمکی