مقاله اثر نابرابري در آمدي بر نابرابري مخارج مصرفي در ايران، 1386-1361

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر نابرابري در آمدي بر نابرابري مخارج مصرفي در ايران، 1386-1361 :
تعداد صفحات :25

بنابر نظریه ی مصرف در اقتصاد کلان ، مصرف نسبت به در آمد از رفتار باثبات تری برخوردار است . از مسایلی که در طی دهه های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصادانان قرار گرفته است ، باثبات بودن رفتار نابرابری مخارج مصرفی نسبت به نابرابری در آمدی است . طی زمان، نابرابری در آمدی - که بصورت نوسان و پراکندگی در توزیع در آمد تبیین می شود- نوسانات و پراکندگی های خود را به مخارج مصرفی منتقل می کند . تکانه های انتقال یافته به پراکندگی در توزیع مخارج مصرفی منجر می شود . این مقاله به بررسی مقدار نابرابری مخارج مصرفی حاصل از انتقال نوسانات و پراکندگی های توزیع درآمدی می پردازد و مقدار نابرابری ایجاد شده در توزیع مخارج مصرفی خانوارها را در بین گروه های هشت گانه کالا و خدمات بررسی می کند . برای این منظور از آمار بودجه خانوارهای شهری برای دوره زمانی 1386-1361 استفاده می شود . برای تجزیه و تحلیل علی روابط بین متغیرها، از روش داده‌های پانلی بهره برده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند که تمامی نوسانات و پراکندگی های توزیع در آمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شود . بنابراین ، توزیع مخارج مصرفی خانوارها نسبت به توزیع در آمد از پراکندگی کمتری برخودار است .

لینک کمکی