مقاله تحليل رابطه‌ جمعيت شاغل و تقاضاي بيمه عمر در ايران (1388-1348)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل رابطه‌ جمعيت شاغل و تقاضاي بيمه عمر در ايران (1388-1348) :
تعداد صفحات :26

در این مقاله رابطه علی بین تقاضای بیمه عمر و جمعیت شاغل با استفاده از داده‌های سالیانه ایران طی دوره 1388-1348 مبتنی بر آزمون علیت گرنجری با استفاده از نرم‌افزار Eviews و تخمین به روش OLS مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از تقاضای بیمه عمر به اشتغال طی دوره مورد بررسی می‌باشد. با توجه به این نتیجه پیشنهاد می‌گردد، که سیاست‌گذاران در برآورد الگوی اشتغال، بیمه عمر را به‌‌عنوان یک عامل مهم در نظر بگیرند

لینک کمکی