مقاله تحليل اشتغال زايي بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل اشتغال زايي بخش مسکن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان خوزستان :
تعداد صفحات :42

بروز بیکاری و فقدان شغل در میان موج جمعیت فعال کشور یکی از معضلات و مشکلات در سطح کشور بوده است. مشکل بیکاری در استان خوزستان نیز همانند کل کشوردر استان از موضوعات مهم محسوب می­شود. در این راستا با بکارگیری جدول داده ـ ستانده و آمارهای اشتغال استان خوزستان می­توان به بررسی اهمیت و میزان اشتغال­زایی بخش­های مختلف اقتصادی این استان با تأکید بر بخش ساختمان و مسکن پرداخت. همچنین با محاسبه برخی شاخص­های قابل استخراج از این جداول به تاثیر فعالیت­های اقتصادی در توسعه استان می­توان دست یافت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که بخش ساختمان و مسکن استان خوزستان از نظر پتانسیل ایجاد اشتغال نقش و جایگاه حایز اهمیتی در بر دارد. با اینکه بخش­های دولتی یا خدماتی توان اشتغال­زایی بیشتری را نسبت به بخش ساختمان و مسکن نشان­داده اند، لیکن قدرت اشتغال­زایی غیرمستقیم آنها محدودتر است با استناد به نتایج حاصل از محاسبه شاخص­های پسین، قدرت انتشار و اشتغال نیز می­توان این بخش را به عنوان بخشی پیشرو در نظر گرفت

لینک کمکی