مقاله تأثير شوري، موليبدن و قارچ ميکوريزا Glomus versiform بر فعاليت آنزيم هاي اکسايشي و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير شوري، موليبدن و قارچ ميکوريزا Glomus versiform بر فعاليت آنزيم هاي اکسايشي و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي ذرت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

به منظور بررسی شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزا Glomus versiform برگیاه ذرت، آزمایشی گلدانی، بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه شاهرود اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح 0، 10 و 20 میلی‌گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، سه سطح شوری 0، 4 و 8 دسی‌ زیمنس بر متر و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ بودند. نتایج نشان داد بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز در شوری 4 دسی‌زیمنس بر متر و 20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک حاصل شد. در این بین بالاترین فعالیت آنزیم گایاکول پر اکسیداز در شوری 8 دسی زیمنس بر متر و در حضور قارچ میکوریزا بدست آمد. اثر متقابل سه گانه شوری، مولیبدن و قارچ میکوریزایی تاثیر معنی داری بر میزان کلروفیل b، سدیم، پتاسیم و مولیبدن برگ داشت. بیشترین مولیبدن برگ در حضور قارچ، بالاترین سطح مولیبدن و شوری شاهد حاصل شد. در این آزمایش بیشترین مقدار کلروفیل b از تیمار20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک، شوری 8 دسی زیمنس بر متر و در حضور قارچ میکوریز بدست آمد. همچنین قارچ میکوریزا و استفاده از 20 میلی گرم مولیبدن در کیلوگرم خاک سبب افزایش جذب پتاسیم و کاهش سدیم در ذرت گردید.

لینک کمکی