مقاله بررس? تأثير? پارامترهاي ماشين‌کاري تخليه‌الکتريکي، بر روي ماده مرکب پايه آلومينيوم 2024 با استفاده از تحليل مقدار کل نرمال شده پارامترها (TNQL) و نسبت سيگنال به نويز (S/N)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررس? تأثير? پارامترهاي ماشين‌کاري تخليه‌الکتريکي، بر روي ماده مرکب پايه آلومينيوم 2024 با استفاده از تحليل مقدار کل نرمال شده پارامترها (TNQL) و نسبت سيگنال به نويز (S/N) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

مواد مرکب زمینه فلزی با توجه به نوع تقویت کننده قابلیت ماشینکاری متفاوتی دارند. ماده مرکب الومینیوم 2024 تقویت شده با اکسید آلومینیوم از جمله موادی می باشد که ماشینکاری آن به روش های سنتی فرسایش سریع ابزار را در پی دارد. این روش ماشینکاری دارای پارامترهای مختلفی می باشد. تنظیم بهینه پارامتر های ماشینکاری بر زمان، کیفیت محصول و سایش ابزار اثر مهمی دارد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل مقدار کل نرمال شده پارامترها (TNQL) و نسبت سیگنال به نویز (S/N) همزمان خروجی‌ها به بررسی تاثیر پارانترهای ورودی ماشینکاری تخلیه الکتریکی شامل شدت جریان، ولتاژ، زمان روشنی و خاموشی پالس بر نرخ براده برداری، سایش ابزار و زبری سطح در حالت بدون پودر و پودر و دوران ابزار پرداخته شده است. نتایج نشان داد که شدت جریان بیشترین و بعد از آن زمان روشنی، زمان خاموشی پالس و در آخر ولتاژ مهمترین اثر را بر پارامتر های خروجی ماشینکاری دارند. استفاده از پودر اکسید آلومینیوم و دوران ابزار باعث افزایش گپ و ایجاد نیروی گریز از مرکز شده و ذرات را به سرعت از منطقه ماشینکاری دور می کند و نرخ براده برداری افزایش می یابد. استفاده از پودر آلومینیوم در برخورد با جرقه ها باعث ریز تر شدن جرقه ها شده و عمق نفوذ آنها را کم نموده و در نتیجه زبری سطح کاهش می یابد. نتایج حاصل از بهینه سازی در حالت بدون پودر و دوران ابزار ترکیب پارامترها به‌صورت A3B1C2D3 ودر حالت با پودر و دوران ترکیب پارامترها به‌صورت A1B1C2D3 را پیشنهاد می کند.

لینک کمکی