مقاله توليد نانو ذرات فريت مس منگنز به روش هم رسوبي و بررسي خواص حسگري به منظور تشخيص اتانل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توليد نانو ذرات فريت مس منگنز به روش هم رسوبي و بررسي خواص حسگري به منظور تشخيص اتانل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

در این مطالعه نانو ذرات فریت مس منگنز از جمله فریت های کارآمد و قابل کاربرد در مطالعات حسگری ساخته شد. برای ساخت این نانو فریت از روش همرسوبی استفاده گردید، که روش مفیدی برای ساخت این سری ترکیبات است. برای بررسی ساختار این نانو ذرات از آزمایش های پراش پرتو ایکس (XRD) که تشکیل فازهای مذکور را تایید می کند وآزمایش میکروسکوپ الکترونی عبور نوری (TEM) که تشکیل نانوذرات در مقیاس زیر 20 نانومتر را تایید می کند، استفاده شد. با آزمایش فلوئورسانس پرتو ایکس (XRF) درصد دقیق گونه های عناصر اصلی تشکیل دهنده ترکیب فریت منگنز مس تعیین گردید. به منظور بررسی رفتارمربوط به مغناطیس شدن طیف مغناطیس سنج گرادیان جریان متناوب (AGFM) نمونه های پودر و قرص نانوذرات فریت مس منگنز مورد مطالعه قرار گرفت. برای بررسی خواص حسگری این نانو ذرات، مواد مذکور را به صورت یک قرص پرس شده درآوردیم. قرص مذکور را در یک محفظه با قابلیت کنترل دما قرار دادیم. تعداد نه حلال مختلف را به صورت بخار (گاز) درآورده و در مجاورت نانوذرات قرار دادیم. پاسخ گازهای مورد آزمایش توسط یک برد الکترونیکی رابط به سیستم رایانه ارسال می شود. اطلاعات حاصله توسط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به منظور بررسی خواص حسگری این نانو حساسه گازهای کربن تتراکلرید، اتانل، متانل، استونیتریل، استون، وینیل استات، اکریلونیتریل، آمونیاک و فرمامید موردآزمایش قرار گرفت. در بین این گازها اتانول در دمای 100 درجه سانتیگراد بهترین حساسیت پذیری را نشان داد.

لینک کمکی