مقاله بررسي رفتار خوردگي حفره‌اي کامپوزيت Al-nano ZrO2 توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رفتار خوردگي حفره‌اي کامپوزيت Al-nano ZrO2 توليد شده به روش اتصال نورد تجمعي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

در این تحقیق به بررسی رفتار خوردگی حفره‌ای نانو کامپوزیت Al-nano ZrO2 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) پرداخته شده است. ورق های آلیاژ آلومینیوم با ابعاد mm 1×40×250 آنیل شده در دمای k 623 و فشار اتمسفر محیط،و پودر ZrO2 با انداز میانگینnm 40 به عنوان ماد اولیه استفاده گردیدند.کامپوزیت Al- nano ZrO2 طی 5 سیکل ساخته شده است. به منظور انجام آزمون های الکتروشیمیایی، نمونه های مستطیلی با ابعاد mm1×10×10 بریده شده، به سیم مسی متصل و سپس مانت سرد گردیدند.پتانسیل مدار باز (OCP) نمونه ها پس از 24 ساعت غوطه وری در آب دریای مصنوعی (3.5 %wt NaCl) اندازه گیری شد و سپس تست های پلاریزاسیون سیکلی در رنج پتانسیل 25/0- تا 1 ولت نسبت به OCP و با سرعت روبش mv/s 1 انجام گردید.نتایج آزمون پلاریزاسیون سیکلی حاکی از کاهش مقدار Eb نمونه نانو کامپوزیتی با افزایش تعداد سیکل های نورد می باشد. همچنین با افزایش تعداد پاس نورد مقادیر Eb-Erp کاهش می‌یابد که نشان می دهد لایه پسیو مجدد، راحت تر تشکیل گردیده است.تصاویر SEM نشان دهنده کاهش اندازه و توزیع یکنواخت حفره‌های ایجاد شده بر روی نمونه ها، با افزایش تعداد پاس های نورد می باشد.

لینک کمکی