مقاله بررسي تأثير اندازه و کيفيت دولت بر رشد اقتصادي بلند‌مدت کشورهاي منتخب: روش ميانگين‌گيري مدل بيزيني(BMA)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير اندازه و کيفيت دولت بر رشد اقتصادي بلند‌مدت کشورهاي منتخب: روش ميانگين‌گيري مدل بيزيني(BMA) :
تعداد صفحات :42

شناسایی متغیرهای تأثیر‌گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می‌نماییم. نتایج حاصله نشان می‌دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند‌مدت معنی‌دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

لینک کمکی