مقاله اثرات خدمات سرمايه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توليد بخش‌هاي اقتصادي: رهيافت داده‌هاي تلفيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات خدمات سرمايه فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر توليد بخش‌هاي اقتصادي: رهيافت داده‌هاي تلفيقي :
تعداد صفحات :38

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده‌های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می‌دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می‌باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته‌ها نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره‌وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

لینک کمکی