مقاله فعاليت ضد باکتريايي عصاره ليمو‌ترش در بستني تهيه شده در آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فعاليت ضد باکتريايي عصاره ليمو‌ترش در بستني تهيه شده در آزمايشگاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

در ­ایران ­تولید بستنی ­غیر پاستوریزه تحت عنوان بستنی سنتی بسیار­ رایج است. با توجه ­به ­استفاده ­روز افزون از ترکیبات گیاهی به‌عنوان بازدارنده رشد باکتری‌ها، این مطالعه به‌منظور بررسی ­اثرات ضد باکتریایی عصاره لیموترش­علیه ­استافیلوکوکوس ­اورئوس ­و­ اشریشیا کلی در بستنی تهیه شده ­در ­آزمایشگاه انجام شد­. بدین منظور، بستنی­های حاوی غلظت‌های1 ،2، 5 و 10 درصد عصاره لیمو‌ترش­ تهیه و سپس­ سوسپانسیون باکتریایی­حاوی CFU/gr 105به نمونه‌ها تلقیح شد. نمونه‌ها در کنار نمونه‌های شاهد در فریزر 20- نگهداری شدند و در طی زمان‌های 1، 2، 3، 7، 14 و 21 روز با کشت در محیط‌های اختصاصی اثرات ضد‌باکتریایی غلظت‌های مختلف آب‌لیمو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در تمامی غلظت‌ها، بین تعداد باکتری‌ها با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری مشاهده شد (001/0 P<) و بیشترین اثرات ضد‌باکتریایی در غلظت 10 درصد و در روزهای 7 ،14 و21 مشاهده شد. میانگین تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مقایسه با اشریشیا کلی به‌طور معنی‌داری کمتر بود (001/0 P<) که نشان از حساسیت بیشتر این باکتری می‌باشد. هم‌چنین در ­مقایسه کاهش تعداد باکتری نسبت به گذشت زمان درصد کاهش باکتری‌ها بیشتر می‌شود و در هفته سوم بیشترین کاهش ­در ­میانگین ­تعداد باکتری‌ها رخ داد. به‌طور کلی نتایج حاکی از اثرات ضد باکتریایی عصاره لیمو‌ترش علیه باکتری‌های مورد آزمون در بافت بستنی سنتی است لذا استفاده از این ماده به‌عنوان یک نگهدارنده طبیعی را درجهت کاستن مسمومیت‌ها، مطرح می‌سازد.

لینک کمکی