مقاله ارزيابي قابليت لاکتوباسيلوس‌هاي جدا شده از خميرترش آرد کامل گندم در کاهش ميزان آفلاتوکسين B1

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي قابليت لاکتوباسيلوس‌هاي جدا شده از خميرترش آرد کامل گندم در کاهش ميزان آفلاتوکسين B1 :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف از این مطالعه، ارزیابی مقدار آفلاتوکسین B1 و رشد آسپرژیلوس فلاووس تحت تأثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس سیکی جدا شده از خمیرترش آرد کامل گندم بود. پس از تأیید شناسایی جدایه‌های لاکتیکی مذکور با استفاده از PCR دارای پرایمر اختصاصی، تأثیر این جدایه‌ها بر رشد آسپرژیلوس فلاووس و توانایی آنها در کاهش آفلاتوکسین B1 با کمک آزمون الایزای رقابتی مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأثیر زمان گرمخانه‌گذاری (دمای 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 0، 24 و 48 ساعت) و تیمار حرارتی (اتوکلاو به مدت 15 دقیقه) بر میزان باقیمانده آفلاتوکسین B1 در حضور جدایه‌های لاکتیکی نیز ارزیابی شد. در پایان دوره شش روزه بررسی تأثیر جدایه‌های لاکتیکی بر رشد آسپرژیلوس فلاووس، قطر کلنی کپک مذکور در حضور لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس سیکی و نمونه کنترل به ترتیب 87/1، 5/6 و 9 سانتی‌متر بود. همچنین درصد باقیمانده آفلاتوکسین B1 پس از گرمخانه‌گذاری در حضور لاکتوباسیلوس پلانتاروم در زمان‌های 0، 24 و 48 ساعت به ترتیب 60/63، 28/50 و 34/45 و در حضور لاکتوباسیلوس سیکی به ترتیب 55/73، 70/71 و 17/63 بود. علاوه بر این، سلول غیر زنده (اتوکلاو شده) این جدایه‌ها در مقایسه با سلول زنده آنها به شکل معنی‌داری (05/0P<) توانست آفلاتوکسین B1 را کاهش دهد.

لینک کمکی