مقاله شيوع آلودگي به هيدروژن پراکسايد در نمونه شيرهاي استريل با ماندگاري بالا در بازار شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شيوع آلودگي به هيدروژن پراکسايد در نمونه شيرهاي استريل با ماندگاري بالا در بازار شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :16

مقدمه: هیدروژن پراکساید در سترون سازی سطوح در تماس با غذا مورد استفاده قرار می گیرد و در صنعت شیر ، باقیمانده آن موجود گسترش فرایند اکسایشی در شیر می شود. تا کنون هیچ گزارشی از بررسی میزان آلودگی مواد غذایی با این ماده در ایران منتشر نشده است، هدف از این مطالعه، بررسی توزیع فراوانی آن در نمونه های شیر استریل توزیع شده در شهر اصفهان در سال 92 می باشد. روش: تعداد 20 نمونه شیر استریل بسته شده در بسته های تترا پک باحجم 250 میلی لیتر از 7 شرکت تولید کننده صنعتی از سطح شهر جمع آوری شد. جهت اندازه گیری میزان هیدروژن پر اکسید درنمونه های شیر روش رنگ سنجی بر مبنای واکنش آنزیم کاتالاز و اندازه گیری جذب نور ی در 400 نانومتر اعمال گردید. نتایج: بقایای هیدروژن پر اکسید در کلیه نمونه های مورد مطالعه مشاهده شد. آلودگی به هیدروژن پر اکسید در 15 نمونه(75%) بالاتر از بیشنیه رواداری این ماده (ppm5/0) تعیین شده توسط سازمانهای بین المللی بود. بر همین اساس ، نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد، میانگین غلظت تعیین شده هیدروژن پر اکسید در نمونه ها ی شیر بالاتر از حدود استاندارد مذکور می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آلودگی نمونه های شیر استریل در این مطالعه و خلاء قوانین کنترل این ماده در آزمایشات کنترل کیفیت در کشور ما تدوین استاندارد مزبوطه و معرفی روشی با حساسیت بالا به این منظور می تواند در افزایش کیفیت محصولات و سلامت مصرف کنندگان موثر باشد .

لینک کمکی