مقاله مطالعه آلودگي باکتري‌هاي کلي فرم يخ هاي توليدي کارخانجات شهرستان اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه آلودگي باکتري‌هاي کلي فرم يخ هاي توليدي کارخانجات شهرستان اروميه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :17

اهمیت انتقال عوامل بیماری‌زا ازطریق مصرف یخ کمتر از اهمیت انتقال آن ازطریق آب نمی‌باشد. آلودگی یخ در اثر استفاده ازآب آلوده، حمل ونقل، توزیع غیر‌بهداشتی ونحوه نامناسب نگهداری آن ایجاد می‌شود .در این مطالعه توصیفی- مقطعی جهت بررسی وضعیت بهداشتی یخ‌های کارخانه‌های ارومیه و آلودگی باکتریایی آن‌ها، در مجموع 36 نمونه از چهار کارخانه یخ‌سازی در سه نقطه‌ی آب ورودی، فرایند تولید و یخ خروجی به صورت تصادفی در فصل تابستان برداشت گردید. نمونه‌ها از نظر باکتری‌های کلی‌فرم‌کل و مدفوعی بررسی شدند. وضعیت بهداشتی کارخانجات و نحوه کلر‌زنی منابع آب از طریق چک ‌لیست ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که 50 درصد نمونه‌های آب خام ورودی به کارخانجات یخ‌سازی و فرایند تولید یخ حاوی کلیفرم‌کل بیش از حد استاندارد و 67/16 درصد از آنها آلوده به کلیفرم مدفوعی بودندو در یخ خروجی این آلودگی به ترتیب33/58 و 33/8 درصد بود. بررسی وضعیت بهداشتی کارخانجات نشان دادکه 75 درصد کارخانجات از نظر وضعیت ساختمانی و بهداشت فردی،2/56 و 25 درصد به ترتیب از لحاظ ابزارکار و کلرزنی در شرایط مطلوب قرار داشته اما نحوه‌ی نگهداری و انبار تمامی کارخانجات از نظر بهداشتی نا‌مطلوب بودند. نتایج نشان دادند که عدم کلر‌زنی آب ورودی به کار‌خانجات یخ‌سازی عامل اصلی آلودگی باکتریایی یخ‌های تولیدی بوده است. از این رو شرایط بهداشتی یخ شامل بررسی میکروبیولوژیک و نظارت بر چگونگی تولید، توزیع وحمل ونقل آن می‌بایست توجه دست‌اندرکاران امور بهداشتی را به خود معطوف سازد.

لینک کمکی